All jobs in English

All jobs in Dutch

 • Title
 • List 2
 • List 2
 • Title
 • List 3
 • List 3
 • Title
 • List 4
 • List 4
Our new website is live! What's going to change?

October 10, 2017: AcademicTransfer email reception delays. Not yet received your application copy? Read more.

Have you noticed? We have listened to our visitors: our website has new features! Besides the vacancies, you will find other relevant information related to your search term. And you can easily filter the results in our new filter menu on the left. Curious? Explore these new features now!

Season's Greetings!

11-4-2018: website offline this morning
read more
...
This morning April 11 we will launch our new website around 10:30 (CEST (UTC +2)). This may imply that our website isn't available during that time.

We advise you not to apply between 10:00 and 11:00 via our website.

Our apologies for the inconvenience!

Disclaimer

The disclaimer is only available in Dutch at this moment. Hieronder staan de Gebruiksvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden (bij levering) van AcademicTransfer. Vooralsnog zijn deze alleen in het Nederlands beschikbaar.

Gebruiksvoorwaarden en disclaimer

 1. Toepasselijkheid
  1. De navolgende bepalingen alsmede de relevante wettelijke bepalingen, voor zover daarvan in deze voorwaarden niet rechtsgeldig is afgeweken, zijn van toepassing op elke toegang tot en elk gebruik van de website www.academictransfer.nl (hierna: ‘deze website’).
  1. Onder deze website worden mede begrepen alle andere AcademicTransfer domeinen, hieronder begrepen academictransfer.com, -.org, en -.eu
  1. Door zich toegang te verschaffen tot deze website en/of door deze website op welke wijze dan ook te gebruiken gaat een ieder die zich toegang verschaft, dan wel gebruik maakt (hierna: de ‘gebruiker’) onvoorwaardelijk akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.
 1. Deze website
  1. Deze website heeft tot doel het kunnen laten excelleren van wetenschappers door vraag en aanbod van functies in de wetenschappelijke sector bij elkaar te brengen en ondersteuning te bieden bij het maken van de juiste match.
  1. Deze website stelt werkzoekenden en werkgevers in staat contact met elkaar op te nemen. AcademicTransfer is op geen enkele wijze partij bij een eventuele overeenkomst die gesloten wordt naar aanleiding van gebruikmaking van deze website.
  1. AcademicTransfer heeft de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle informatie op deze website met betrekking tot geplaatste vacatures en bedrijven is echter afkomstig van de (recruiters van de) aanbieders van vacatures via AcademicTransfer. Deze aanbieders zijn verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie.
  1. Deze website bevat verwijzingen naar de websites van derden. AcademicTransfer heeft geen zeggenschap over deze websites en kan niet controleren of informatie verstrekt door derden, juist, volledig of actueel is.
 1. Beveiliging
  1. AcademicTransfer spant zich in passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om haar systemen te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking door derden. Alle eventuele aansprakelijkheid voor gebruik of misbruik door derden (gebruikmakend) van gegevens wordt door AcademicTransfer uitgesloten.
 1. Garantie
  1. AcademicTransfer kan geen garantie geven voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van gegevens op haar website, noch kan zij garanderen dat gebruikers bevoegd zijn overeenkomsten met andere gebruikers te sluiten
  1. AcademicTransfer kan geen garantie geven voor de ononderbroken en/of foutloze werking van haar website en kan niet garanderen dat derden haar systemen nimmer onrechtmatig zullen gebruiken.
 1. Aansprakelijkheid
  1. AcademicTransfer sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook welke direct of indirect, op enigerlei wijze zou voortvloeien uit het gebruik van deze website.
  1. AcademicTransfer is in geen geval aansprakelijk te houden voor welke schade dan ook, die op enigerlei wijze voortvloeit uit handelingen verricht door de gebruiker, waaronder in elk geval begrepen het sluiten van een overeenkomst, ingevolge op de website geplaatste vacatures.
  1. AcademicTransfer is in geen geval aansprakelijk voor de eventuele onmogelijkheid de website op enig moment te gebruiken.
  1. AcademicTransfer is in geen geval aansprakelijk voor het onrechtmatig gebruik van haar systemen door een derde.
  1. Aansprakelijkheid voor enige schade, te wijten aan opzet of grove schuld van AcademicTransfer of haar medewerkers, wordt gemaximeerd tot een bedrag van € 10.000 per gebeurtenis.
  1. Alle eventuele aansprakelijkheid met betrekking tot informatie verstrekt door (vaste) aanbieders van vacatures via AcademicTransfer of derden die op deze website wordt vermeld en/of wordt vermeld op websites waar links naartoe zijn opgenomen wordt door AcademicTransfer uitgesloten.
 1. Vrijwaring
  1. De gebruiker vrijwaart AcademicTransfer volledig voor alle mogelijke claims van derden welke op enigerlei wijze zouden voortvloeien uit het gebruik van deze website.
 1. Juistheid gegevens
  1. De gebruiker/werkzoekende is gehouden ervoor zorg te dragen dat gegevens, waaronder mede begrepen, naam, adres en woonplaats alsmede alle informatie met betrekking tot een CV volledig, juist en actueel is. De gebruiker garandeert wettelijk bevoegd te zijn op enige wijze gebruik te maken van deze website. 
  1. AcademicTransfer behoudt zich het recht voor de teksten van geplaatste CV’s in te korten of te wijzigen. Tevens behoudt zij zich het recht voor CV’s te verwijderen van deze website in geval de inhoud van de CV op enigerlei wijze in strijd is met de wet of het bepaalde in deze gebruiksvoorwaarden.
 1. Onrechtmatig gebruik, spam, harvesting, deeplinking en intellectuele eigendom
  1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom waaronder begrepen auteursrechten databankrechten en merkrechten met betrekking tot de inhoud van deze website, waaronder de geplaatste of gelinkte teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s en overig beeldmateriaal, software etc, de berusten bij  AcademicTransfer, haar licentiegevers en/of bij de aanbieders van vacatures via AcademicTransfer.
  1. Het is de gebruiker niet toegestaan deze website of de inhoud daarvan anders dan overeenkomstig het doel van deze website te gebruiken. Onder gebruiken wordt in dit kader mede verstaan het op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen van de inhoud van deze website.
  1. Het is de gebruiker, behoudens schriftelijke voorafgaande toestemming van AcademicTransfer niet toegestaan, een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank(en) op te vragen en te hergebruiken. Het is de gebruiker, behoudens schriftelijke voorafgaande toestemming van AcademicTransfer tevens niet toegestaan, niet-substantiële delen van de inhoud van de databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.
  1. Het gebruik van (persoons)gegevens van gebruikers, die door hen via deze website openbaar zijn gemaakt, waaronder e-mailadressen en andere gegevens van werkzoekenden en aanbieders van vacatures via AcademicTransfer, is uitsluitend toegestaan met het oog op het vervullen van een concrete vacature. Het is niet toegestaan (persoons)gegevens te gebruiken of verwerken voor enig ander doel.
  1. Enige vorm van ongevraagde commerciële communicatie door middel van enig communicatiemiddel gericht op werkzoekende(n), hieronder begrepen het direct of indirect promoten van goederen, diensten of het imago van een onderneming, organisatie of persoon voorzover een en ander niet betrekking heeft op het vervullen van een concrete vacature is uitdrukkelijk niet toegestaan.
  1. Enige vorm van ongevraagde commerciële communicatie door middel van enig communicatiemiddel gericht op een aanbieder/aanbieders van een vacature/vacatures via AcademicTransfer, hieronder begrepen het direct of indirect promoten van goederen, diensten of het imago van een onderneming, organisatie of persoon, zulks ongeacht of deze producten of diensten al dan niet direct betrekking hebben op het vervullen van een vacature is uitdrukkelijk niet toegestaan.
  1. Elke andere vorm van ongevraagde communicatie is uitdrukkelijk niet toegestaan.
  1. Het verzamelen van e-mailadressen en/of andere gegevens van werkzoekenden en/of aanbieder/aanbieders van een vacature/vacatures via AcademicTransfer is uitdrukkelijk niet toegestaan.
  1. Een gebruiker die in strijd handelt met het in dit artikel bepaalde, verbeurt aan AcademicTransfer, zonder dat daartoe nadere ingebrekestelling is vereist, een direct opeisbare, niet voor vermindering vatbare boete van € 5.000,- (zegge: vijfduizend euro) per gebeurtenis, onverminderd het recht van AcademicTransfer om in rechte tegen deze gebruiker op te treden, al dan niet teneinde een dwangsom, of schadevergoeding te vorderen en onverminderd het recht van AcademicTransfer om op andere wijze maatregelen te treffen.
 1. Uitsluiting
  1. AcademicTransfer behoudt zich het recht voor om elke gebruiker die op enigerlei wijze handelt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden of de Nederlandse wet, met onmiddellijke ingang uit te sluiten van elk verder gebruik van haar website, zulks onverminderd overige rechten van AcademicTransfer.
 1. Toepasselijk recht en geschillen
  1. Op deze gebruiksvoorwaarden is, ook als gebruik wordt gemaakt van de Engelse vertaling hiervan, uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  1. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen onderhevig zijn aan aanpassing. Elke aangepaste versie heeft een nieuw versienummer. In voorkomend geval zijn de gewijzigde gebruiksvoorwaarden direct na plaatsing op deze website van toepassing. De gebruiker wordt geadviseerd deze voorwaarden regelmatig te controleren.
  1. Eventuele geschillen, voortvloeiend uit het gebruik van deze website, worden bij uitsluiting van elke andere geschillenbeslechter, voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement, waarin AcademicTransfer haar hoofdvestiging heeft, doch niet dan nadat partijen zich hebben ingespannen één en ander in der minne op te lossen.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Algemeen
  1. Onder opdrachtnemer wordt in deze voorwaarden en alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, verstaan: de coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid ‘Coöperatie Academic Transfer UA’, statutair gevestigd te Utrecht.
  1. Onder opdrachtgever wordt in deze voorwaarden en alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, verstaan: elke (rechts)persoon die een offerte aanvraagt, een opdracht geeft, dan wel overeenkomst met opdrachtnemer aangaat.
 1. Toepasselijkheid
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk, al dan niet via elektronische communicatie, uitdrukkelijk of impliciet, tussen opdrachtnemer en opdrachtgever met betrekking tot de dienstverlening, zoals deze conform haar doelstellingen wordt aangeboden of verricht door opdrachtnemer.
  1. Opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden onvoorwaardelijk voor alle huidige en toekomstige overeenkomsten en aanbiedingen tot overeenkomsten.
  1. De toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van opdrachtgever wordt door partijen uitdrukkelijk uitgesloten.
  1. Hetgeen tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk, al dan niet middels tussenkomst van bewijsbare elektronische communicatie, is overeengekomen prevaleert boven het bepaalde in deze algemene voorwaarden.
 1. Totstandkoming overeenkomst
  1. Offertes en aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend en verplichten haar niet een opdracht te aanvaarden, tenzij in de betreffende offerte uitdrukkelijk anders is vermeld.
  1. Opdrachten van opdrachtgever binden opdrachtnemer pas nadat de opdracht door opdrachtnemer schriftelijk is bevestigd, dan wel nadat opdrachtnemer daadwerkelijk met de uitvoering van de opdracht is begonnen.
 1. Dienstverlening
  1. Vacatureplaatsing
   1. Voor zover een opdracht toeziet op het plaatsen van vacatures, geldt het navolgende.
   1. Opdrachtgever kan met opdrachtnemer een overeenkomst aangaan voor het plaatsen van één vacature. Bij opdrachtverstrekking en aanvaarding door opdrachtnemer, zal de conform de aanleverspecificaties van opdrachtnemer aangeleverde vacature binnen 2 werkdagen geplaatst worden. Opdrachtgever zal voor de betreffende vacatureplaatsing gefactureerd worden.
   1. Opdrachtgever kan met opdrachtnemer tevens een overeenkomst aangaan voor de duur van één jaar voor de plaatsing van een vooraf begroot aantal vacatures, tegen het voor dat aantal plaatsingen geldende tarief. De, conform de aanleverspecificaties aangeleverde vacatures zullen telkens binnen 2 werkdagen geplaatst worden. Maandelijks zal opdrachtgever, op basis van de daadwerkelijk geplaatste vacatures, gefactureerd worden. Na afloop van de overeengekomen duur van één jaar (12 maanden) vindt een eindafrekening plaats op basis van de daadwerkelijk geplaatste vacatures tegen de bij dat aantal geplaatste vacatures geldende tarieven. Op basis van voorgaande kan de prijs per vacature zowel naar boven als naar beneden bijgesteld worden. De overeenkomst geldt uitsluitend tussen partijen. Het recht vacatures te plaatsen tegen het overeengekomen tarief komt derhalve uitsluitend opdrachtgever toe, waarbij onder opdrachtgever wordt begrepen, aan haar (juridisch) gelieerde bedrijven of instellingen. Genoemde overeenkomst wordt niet stilzwijgend verlengd.
   1. De plaatsingsduur voor een vacature is maximaal 6 weken. De plaatsing van een logo is uitsluitend bij de prijs inbegrepen, indien en voorzover dit logo voldoet aan het door opdrachtnemer als zodanig vermelde formaat.
   1. Indien de plaatsing van een vacature voor afloop van bovenvermelde duur wordt beëindigd, bijvoorbeeld ingeval een vacature inmiddels is vervuld, geeft dat geen recht op plaatsing van een andere vacature voor de resterende plaatsingsduur, noch geeft het aanspraak op restitutie van (een deel van) de met de plaatsing samenhangende prijs.
   1. Het opnieuw plaatsen van een (zelfde) vacature na verloop van de plaatsingsduur geldt als een nieuwe vacatureplaatsing.
   1. Opdrachtgever is gehouden ervoor zorg te dragen dat gegevens, zoals vermeld in een vacature, waaronder begrepen informatie met betrekking tot het bedrijf van opdrachtgever volledig, juist en actueel is, niet in strijd is met enige in Nederland geldende wetgeving en geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden.
   1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de teksten van geplaatste Vacatures in te korten of te wijzigen. Tevens behoudt zij zich het recht voor Vacatures te verwijderen van haar website in geval de inhoud van de Vacature op enigerlei wijze in strijd is met de wet of het bepaalde in deze voorwaarden.
   1. Indien opdrachtgever één of meer vacatures plaatst kan zij tevens een profielpagina plaatsen. Daarnaast is het mogelijk de dienst ‘vacature focus’ af te nemen, vacatures door te (doen) plaatsen en gebruik te maken van diverse andere opties. Eén en ander conform het hierna bepaalde.
  1. Profielpagina
   1. Voor zover een opdracht toeziet op het plaatsen van een profielpagina, geldt het navolgende.
   1. Opdrachtgever kan met opdrachtnemer een overeenkomst aangaan voor het plaatsen van een profielpagina. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor een bepaalde duur en wordt niet stilzwijgend verlengd.
   1. Voorwaarde voor plaatsing van een profielpagina is dat tegelijkertijd met het aangaan van de overeenkomst minimaal één vacature wordt geplaatst, althans op dat moment geplaatst is. Genoemde voorwaarde geldt telkens bij het (opnieuw) aangaan van een overeenkomst tot plaatsing van een profielpagina.
   1. Bij opdrachtverstrekking en aanvaarding door opdrachtnemer, zal de conform de aanleverspecificaties van opdrachtnemer aangeleverde profielpagina, binnen 2 werkdagen geplaatst worden. Opdrachtgever zal voor de betreffende plaatsing ineens gefactureerd worden.
   1. Opdrachtgever is gehouden ervoor zorg te dragen dat gegevens, zoals vermeld in profielpagina waaronder begrepen alle informatie met betrekking tot het bedrijf van opdrachtgever volledig, juist en actueel is, niet in strijd is met enige in Nederland geldende wetgeving en geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden.
   1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de teksten van geplaatste profielpagina in te korten of te wijzigen. Tevens behoudt zij zich het recht voor een profielpagina te verwijderen van haar website in geval de inhoud van deze profielpagina op enigerlei wijze in strijd is met de wet of het bepaalde in deze voorwaarden.
   1. Een opdrachtgever die een profielpagina heeft geplaatst kan tevens de dienst ‘organisatiefocus’ afnemen.
  1. In focus
   1. De dienst: ‘In Focus’ kan uitsluitend worden afgenomen in combinatie met de plaatsing van een vacature of een profielpagina.
   1. De vacature focus houdt in dat opdrachtgever het recht verkrijgt om voor de duur van één week een vacature extra te laten benadrukken op de vacaturesite door middel van een vaste vermelding onder de kop: ‘meest recente vacatures’.
   1. Bij de organisatie focus worden opdrachtgever en diens vacatures gedurende een periode van een week extra benadrukt door middel van een tekstblok en een foto linksboven op de vacaturesite met een link naar de profielpagina of naar de eigen website van opdrachtgever.
   1. De diensten ‘vacature focus’ en ‘organisatie focus’ zijn naar hun aard beperkt leverbaar. Indien opdrachtgever deze dienst(en) heeft afgenomen en deze blijkt/blijken vervolgens (voor enige tijd) niet leverbaar, dan geeft dat opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de gehele overeenkomst. Opdrachtgever maakt in voorkomend geval maximaal aanspraak op restitutie van het door opdrachtgever voor de betreffende dienst betaalde bedrag.
  1. Doorplaatsen naar andere websites en of plaatsing in ‘De Pers’
   1. In goed onderling overleg tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is het ad hoc mogelijk overeen te komen gebruik te maken van de eventuele kortings- of doorplaatsregelingen, die opdrachtnemer heeft bedongen bij derde partijen.
   1. De doorplaatsregeling houdt in dat opdrachtgever de mogelijkheid krijgt, om vacatures door te laten plaatsen naar een of meerdere (internationale) andere websites. De beschikbaarheid van deze websites is afhankelijk van met derden te sluiten overeenkomsten, Opdrachtnemer behoudt zich dan ook het recht voor om de lijst van beschikbare websites zonder opgaaf van reden te wijzigen.
   1. Aan gebruikmaking van genoemde kortings- of doorplaatsregelingen kunnen geen rechten voor de toekomst worden ontleend.
   1. Alle aanbiedingen en uitingen die opdrachtnemer in dit verband doet zijn geheel vrijblijvend. Opdrachtnemer zal hooguit bemiddelend op kunnen treden. Zij is uitdrukkelijk geen agent, distributeur of gevolmachtigde van een dergelijke derde partij. Noch is zij op enigerlei andere wijze bevoegd namens een dergelijke derde partij op te treden.
   1. Een overeenkomst met een dergelijke derde partij komt eerst tot stand als de betreffende derde partij uitdrukkelijk schriftelijk akkoord is gegaan. Algemene voorwaarden van de betreffende derde partij zijn in geval van een overeenkomst van overeenkomstige toepassing.
   1. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet, niet tijdig of niet correct uitvoeren van een opdracht door een dergelijke derde partij. Noch aanvaardt zij enige aansprakelijkheid voor enige andere met het de optie tot doorplaatsen samenhangende schade.
  1. Optionele toegang CV databank
   1. De optie om toegang tot de CV databank te verkrijgen is uitsluitend mogelijk voor opdrachtgevers die 20 of meer vacatures per jaar plaatsen.
   1. Een opdrachtgever die toegang heeft verkregen mag de CV databank uitsluitend gebruiken voor haar eigen onderneming met het doel om nieuwe werknemers voor haar eigen onderneming te werven.
   1. Een opdrachtgever die toegang heeft verkregen mag gegevens uit de CV databank uitsluitend gebruiken met het oog op het vervullen van een concrete vacature en alleen voorzover deze gegevens redelijkerwijs aansluiten op deze concrete vacature.
   1. Opdrachtgever mag gegevens uit de CV databank niet openbaar maken en deze niet kopiëren of anderszins verveelvoudigen, wijzigen of op enigerlei wijze aan derden ter beschikking stellen.
   1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om in te grijpen wanneer opdrachtgever meer gegevens uit de CV databank opvraagt dan redelijkerwijs bij normaal gebruik verwacht mag worden.
   1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om in voorkomend geval, na een waarschuwing te hebben gegeven, aan opdrachtgever de toegang tot de databank te ontzeggen. Opdrachtnemer zal uit hoofde van voornoemde ontzegging nimmer tot enige schadevergoeding jegens opdrachtnemer of derden gehouden zijn, noch zal zij gehouden zijn tot restitutie van met de toegang samenhangende reeds betaalde bedragen.
  1. Overige opties
   1. Opdrachtgever kan met opdrachtnemer aanvullend het gebruik van diverse maatwerkopties overeenkomen. Eén en ander kan slechts schriftelijk tussen partijen worden overeengekomen.
   1. Het gebruik van dergelijke maatwerkopties is uitsluitend mogelijk voor opdrachtgevers die 20 of meer vacatures per jaar plaatsen.
   1. Op dit moment bestaan, naast de optionele toegang van opdrachtgever tot de CV databank, de navolgende opties:
    1. Opdrachtgever verkrijgt een eigen gebruikersaccount met statistische informatie over de door opdrachtgever geplaatste vacatures en het gebruik van haar profielpagina.
    1. Opdrachtgever verkrijgt een gebruiksrecht van de standaard invoer-tool voor de vacaturesite waarmee opdrachtgever automatisch vacatures kan laten publiceren dan wel kan laten verwijderen.
    1. Opdrachtgever verkrijgt de mogelijkheid om een automatische koppeling in te laten stellen waardoor potentiële kandidaten direct met cv en sollicitatiebrief bij opdrachtgever solliciteren.
   1. De maatwerkopties gelden uitsluitend tussen partijen. Het recht van deze maatwerkopties gebruik te maken komt derhalve uitsluitend opdrachtgever toe, waarbij onder opdrachtgever wordt begrepen, aan haar (juridisch) gelieerde bedrijven of instellingen.
  1. Pakket mogelijkheden
   1. Opdrachtgever kan met opdrachtnemer overeenkomen een pakket af te nemen. Een dergelijk pakket geeft recht op een forse korting ten opzichte van de som der kosten voor de geleverde diensten.
   1. Voorwaarde om aanspraak te maken op genoemde korting is dat het pakket ineens wordt afgenomen en dat de pakketsom ineens wordt voldaan.
   1. Het pakket is gedurende een beperkte tijd geldig. Een Silver pack is gedurende 3 maanden geldig, een gold pack gedurende 6 maanden en een platinum pack gedurende 12 maanden.
   1. De termijn van de geldigheidsduur gaat in op de dag dat de eerste dienst wordt geleverd, doch uiterlijk na 30 dagen vanaf aanvaarding van de opdracht.
   1. Indien niet alle diensten door opdrachtgever worden afgenomen, vervalt haar aanspraak van de betreffende diensten gebruik te maken, door het enkele verloop van de geldigheidsduur. Opdrachtnemer zal nimmer tot restitutie van (een deel van) de pakketsom gehouden zijn behoudens het navolgende.
   1. De diensten ‘vacature focus’ en ‘organisatie focus’ zijn naar hun aard beperkt leverbaar. Indien opdrachtgever een pakket heeft afgenomen en deze dienst(en) blijkt/blijken vervolgens niet leverbaar, dan geeft dat opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de gehele overeenkomst. Opdrachtgever maakt in voorkomend geval maximaal aanspraak op restitutie van een bedrag naar rato van de betreffende dienst ten opzichte van het totaalpakket.
 1. Beveiliging en onderhoud
  1. Opdrachtnemer spant zich in passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om haar systemen te beveiligen tegen verlies of beschadiging en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking door derden.
  1. Opdrachtnemer is gerechtigd haar systemen tijdelijk buiten werking te stellen, of het gebruik ervan te beperken, ten behoeve van onderhoud of aanpassing van de website, zonder dat opdrachtgever hierdoor enig recht op schadevergoeding of restitutie toekomt, ervan uitgaande dat door de betreffende buitenwerkingstelling de totale plaatsingsduur van de vacature niet wordt verkort.
 1. Garantie
  1. Opdrachtnemer heeft haar website met de grootst mogelijke zorg ingericht en garandeert zich in te spannen zulks te blijven doen.
  1. Opdrachtnemer kan geen garantie geven voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van gegevens op haar website, noch kan zij garanderen dat gebruikers bevoegd zijn overeenkomsten met andere gebruikers aan te gaan.
  1. Opdrachtnemer is, indien een geplaatste advertentie of een profielpagina niet voldoet aan hetgeen is overeengekomen, naar haar keuze, gehouden tot wijziging van de geplaatste advertentie of profielpagina of vervanging hiervan, onverminderd het recht van opdrachtnemer een advertentie of profielpagina in te korten of aan te passen.
  1. Opdrachtnemer kan geen garantie geven voor de ononderbroken en/of foutloze werking van haar website en kan niet garanderen dat derden haar systemen nimmer onrechtmatig zullen gebruiken.
  1. Het risico ter zake van verlies of beschadiging van de door opdrachtgever geplaatste informatie, waaronder vacatures en een profielpagina, is voor opdrachtgever.
  1. Opdrachtnemer garandeert geen bewaring van hierboven bedoelde informatie na beëindiging, onafhankelijk van de wijze van beëindiging, door het enkele verloop van de overeengekomen duur of door uitsluiting.
 1. Beperking aansprakelijkheid
  1. Opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk te houden voor welke schade dan ook, die op enigerlei wijze voortvloeit uit handelen door Opdrachtgever, waaronder in elk geval begrepen het sluiten van een overeenkomst, in vervolg op een op de website geplaatste vacature.
  1. Aansprakelijkheid voor schade ingevolge handelen of nalaten van derden, waaronder begrepen het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
  1. De website van opdrachtnemer bevat mogelijk verwijzingen naar websites van derden. Opdrachtnemer heeft geen zeggenschap over deze websites en is dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud hiervan.
  1. Opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk voor de eventuele onmogelijkheid de website op enig moment te gebruiken. Aansprakelijkheid voor schade door verlies van gegevens wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
  1. Opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk voor het onrechtmatig gebruik van haar systemen door een derde.
  1. Aansprakelijkheid voor indirecte schade of gevolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
  1. Aansprakelijkheid voor enige schade, te wijten aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of haar medewerkers, wordt gemaximeerd tot een bedrag van € 10.000 per gebeurtenis.
  1. Mocht opdrachtnemer toch aansprakelijk gehouden kunnen worden voor enige schade, dan zal zij door opdrachtgever nimmer kunnen worden aangesproken voor een bedrag dat hoger ligt dan de met de betreffende opdracht samenhangende, door opdrachtgever betaalde, factuur.
  1. Onder schade als hierboven bedoeld, zijn aanspraken van derden mede begrepen. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer uitdrukkelijk voor dergelijke aanspraken.
 1. Overmacht
  1. Geen der partijen is gehouden tot het nakomen van een verplichting uit enige overeenkomst, indien zij daartoe verhinderd is ten gevolge van overmacht.
  1. Onder overmacht wordt in elk geval mede begrepen het niet kunnen nakomen tengevolge van een oorzaak gelegen bij toeleveranciers en/of andere derden waarvan Opdrachtnemer gebruik maakt.
  1. Indien Opdrachtnemer haar verplichtingen uit enige overeenkomst niet, niet tijdig of niet naar behoren kan uitvoeren ingevolge een haar niet toerekenbare oorzaak, worden deze verplichtingen opgeschort tot een moment waarop Opdrachtnemer alsnog in staat is haar verplichtingen op behoorlijke wijze na te komen.
 1. Vrijwaring
  1. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer volledig voor alle eventuele claims van derden op enigerlei wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met door haar geplaatste vacatures en/of bedrijfsinformatie op enige website van Opdrachtnemer.
 1. Facturatie
  1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, factureert Opdrachtnemer de kosten van haar dienstverlening maandelijks achteraf, aan de hand van de bij haar afgenomen diensten, tegen het overeengekomen tarief.
  1. Tarieven zijn, indien van toepassing, afgegeven exclusief omzetbelasting.
 1. Betaling
  1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geldt voor de betaling van de facturen van Opdrachtnemer een termijn van veertien dagen. Bij niet-betaling binnen de gestelde termijn, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling noodzakelijk is en wordt opdrachtgever een rente verschuldigd gelijk aan 3% boven de dan geldende wettelijke rente op handelsvorderingen, welke rente wordt berekend vanaf de vijftiende dag na dagtekening van de factuur.
  1. Opdrachtgever doet uitdrukkelijk afstand van het recht zich op verrekening te beroepen of beslag onder zichzelf te leggen.
  1. Ingeval van gezamenlijke opdracht zijn opdrachtgevers hoofdelijk voor de betaling van het bedrag der facturen aansprakelijk.
  1. Indien de opdrachtgever in verzuim is, worden alle door Opdrachtnemer ten name van de opdrachtgever gestelde facturen opeisbaar, inclusief eventueel door Opdrachtnemer nog op te stellen facturen ter zake van verrichte diensten in de lopende periode.
  1. Opdrachtgever verbindt zich alle kosten door Opdrachtnemer te maken in verband met de invordering van het Opdrachtnemer toekomende, inclusief de buitengerechtelijke incassokosten, die geacht zullen worden tenminste 15% van het te vorderen bedrag en tenminste € 250,00 te bedragen, geheel aan Opdrachtnemer te vergoeden.
  1. Opdrachtnemer is gerechtigd opdrachtgever te verzoeken voldoende zekerheden te stellen voor het nakomen van zijn betalingsverplichtingen dan wel een voorschot te vragen.
  1. Opdrachtnemer is gerechtigd haar dienstverlening voor opdrachtgever op te schorten indien opdrachtgever in gebreke is zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot enige schadevergoeding indien als voormeld wordt opgeschort.
 1. Medewerking opdrachtgever
  1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens, benodigd voor de uitvoering van de opdracht tijdig en in de gewenste vorm aan opdrachtnemer ter beschikking te stellen. Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat de omschrijving van de door haar geplaatste vacature en/of bedrijfsinformatie juist en volledig is en voldoet aan de aanleverspecificaties van opdrachtnemer.
  1. Door het verstrekken van de opdracht tot plaatsen van de vacature en/of bedrijfsinformatie geeft opdrachtgever opdrachtnemer toestemming deze gegevens op haar website te plaatsen en/of anderszins aan te wenden voor het verlenen van haar diensten.
  1. Opdrachtgever garandeert dat alle gegevens, die voor de uitvoering van de overeenkomst aan opdrachtnemer worden verstekt volledig, juist en actueel zijn. Daarnaast garandeert opdrachtgever dat zij gerechtigd is gebruik te maken van de diensten van opdrachtnemer.
  1. Opdrachtgever is gehouden direct na plaatsing te controleren of de geplaatste vacatures en/of bedrijfsinformatie correct en foutloos zijn en of de plaatsing voldoet aan hetgeen is overeengekomen.
  1. Opdrachtgever is gehouden uiterste zorgvuldigheid te betrachten met betrekking tot de eventueel in het kader van de overeenkomst aan haar verstrekte inlogcodes. Opdrachtgever is gehouden alles in het werk te stellen om misbruik van aan haar verstrekte inlogcodes te voorkomen. Opdrachtgever is tevens gehouden verlies van inlogcodes of verstrekking aan c.q. verkrijging door niet bevoegde derden per omgaande aan opdrachtnemer te melden.
 1. Geheimhouding
  1. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle door opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens, voorzover deze niet voor bekendmaking verstrekt zijn.
  1. Opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding van de vertrouwelijke gegevens van werkzoekenden en of opdrachtnemer, die zij in het kader van deze overeenkomst tot haar beschikking krijgt. Opdrachtgever zal deze gegevens te allen tijde vertrouwelijk behandelen en deze niet openbaar maken en/of verveelvoudigen zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de betreffende werkzoekende(n) of opdrachtnemer. Onder vertrouwelijke informatie wordt in dit kader in elk geval mede verstaan, alle persoonlijke gegevens opgenomen in de CV databank en in aan opdrachtgever door werkzoekenden toegezonden CV’s en sollicitaties.
 1. Intellectuele eigendom, auteursrecht, databankrecht, onrechtmatig gebruik
  1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom waaronder begrepen auteursrechten, databankrechten en merkrechten met betrekking tot de inhoud van de website van opdrachtnemer, waaronder de geplaatste of gelinkte teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s en overig beeldmateriaal, software etc, anders dan de door opdrachtgever zelf geplaatste vacatures en haar bedrijfsprofiel, berusten bij opdrachtnemer of haar licentiegevers.
  1. Opdrachtgever garandeert dat de door haar geplaatste vacatures en bedrijfsprofiel geen inbreuk maken op de rechten van derden.
  1. Het is opdrachtgever niet toegestaan de website van opdrachtnemer of de inhoud daarvan anders dan overeenkomstig het doel van deze website te gebruiken. Onder gebruiken wordt in dit kader mede verstaan het op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen van de inhoud van deze website.
  1. Het is opdrachtgever, behoudens schriftelijke voorafgaande toestemming van opdrachtnemer niet toegestaan, een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank(en) op te vragen en te hergebruiken. Het is opdrachtgever, behoudens schriftelijke voorafgaande toestemming van opdrachtnemer tevens niet toegestaan, niet-substantiële delen van de inhoud van de databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.
  1. Het gebruik van (persoons)gegevens van gebruikers, die door hen via deze website openbaar zijn gemaakt, waaronder email adressen en andere gegevens van werkzoekenden en aanbieders van vacatures via opdrachtnemer, is uitsluitend toegestaan met het oog op het vervullen van een concrete vacature. Het is niet toegestaan (persoons)gegevens te gebruiken of verwerken voor enig ander doel.
  1. Enige vorm van ongevraagde commerciële communicatie door middel van enig communicatiemiddel gericht op werkzoekende(n), hieronder begrepen het direct of indirect promoten van goederen, diensten of het imago van een onderneming, organisatie of persoon voorzover een en ander niet betrekking heeft op het vervullen van een concrete vacature is uitdrukkelijk niet toegestaan.
  1. Enige vorm van ongevraagde commerciële communicatie door middel van enig communicatiemiddel gericht op (een) andere aanbieder/aanbieders van een vacature/vacatures via de website van opdrachtnemer, hieronder begrepen het direct of indirect promoten van goederen, diensten of het imago van een onderneming, organisatie of persoon, zulks ongeacht of deze producten of diensten al dan niet direct betrekking hebben op het vervullen van een vacature is uitdrukkelijk niet toegestaan.
  1. Elke andere vorm van ongevraagde communicatie is uitdrukkelijk niet toegestaan.
  1. Het verzamelen van email adressen en/of andere gegevens van werkzoekenden en/of aanbieder/aanbieders van een vacature/vacatures via de website van opdrachtnemer is uitdrukkelijk niet toegestaan.
  1. Indien opdrachtgever in strijd handelt met het in dit artikel bepaalde, verbeurt opdrachtgever aan opdrachtnemer, zonder dat daartoe nadere ingebrekestelling is vereist, een direct opeisbare, niet voor vermindering vatbare boete van € 5.000,- (zegge: vijfduizend euro) per gebeurtenis, onverminderd het recht van opdrachtnemer om in rechte tegen opdrachtgever op te treden, al dan niet teneinde een dwangsom, of schadevergoeding te vorderen en onverminderd het recht van opdrachtnemer om op andere wijze maatregelen te treffen en opdrachtgever uit te sluiten van verder gebruik van de website van opdrachtnemer.
 1. Beëindiging
  1. Een overeenkomst wordt aangegaan voor de daarin vermelde duur, behoudens het hierna bepaalde.
  1. Elk der partijen heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien de andere partij, ook na schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is opgenomen om alsnog na te komen, toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst.
  1. Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder behoud van rechten.
  1. Opdrachtgever is gehouden al hetgeen verschuldigd is geworden ter zake het tot het moment van beëindiging gepresteerde, al dan niet reeds gefactureerd, te voldoen. Door beëindiging worden alle verschuldigde bedragen ineens opeisbaar.
 1. Uitsluiting
  1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om opdrachtgever, indien deze op enigerlei wijze handelt in strijd met deze voorwaarden of de Nederlandse wet, met onmiddellijke ingang uit te sluiten van elk verder gebruik van haar website en de overeenkomst met opdrachtgever te ontbinden, zulks onverminderd overige rechten van opdrachtnemer, waaronder het recht om schadevergoeding te vorderen.
  1. Bedragen die reeds verschuldigd zijn geworden, voorafgaande aan genoemde ontbinding, al dan niet reeds gefactureerd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.
 1. Klachten
  1. Indien de opdrachtgever ontevreden is over de kwaliteit van de dienstverlening of over een factuur van opdrachtnemer, kan opdrachtgever haar bezwaren aan opdrachtnemer voorleggen.
  1. Klachten van opdrachtgever betreffende de uitvoering van de door opdrachtnemer verrichte diensten, geven opdrachtgever niet het recht haar betalingsverplichtingen op te schorten.
  1. Op straffe van verlies van het recht op de klacht in of buiten rechte een beroep te doen, dienen klachten schriftelijk bij aangetekend schrijven, te worden ingediend binnen dertig dagen nadat de opdrachtgever kennis heeft genomen, of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen, van het handelen of nalaten dat tot de klacht aanleiding heeft gegeven.
 1. Wijzigingen
  1. Opdrachtnemer is steeds bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
  1. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden zullen, voor zover het reeds lopende overeenkomsten betreft, voor opdrachtgever eerst verbindend worden, indien opdrachtnemer opdrachtgever van de wijziging van de algemene voorwaarden in kennis heeft gesteld en veertien dagen na dagtekening van deze in kennisstelling zijn verstreken, zonder dat opdrachtgever opdrachtnemer schriftelijk te kennen heeft gegeven niet met de wijziging in te stemmen. In kennisstelling kan ook via de website van opdrachtnemer plaatsvinden.
 1. Geschillen
  1. Op overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  1. Eventuele geschillen, voortvloeiend uit overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, worden bij uitsluiting van elke andere geschillenbeslechter, voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement, waarin Opdrachtnemer haar hoofdvestiging heeft, doch niet dan nadat partijen zich hebben ingespannen één en ander in der minne op te lossen.

AcademicTransfer 2008